The Terms and Conditions were last updated on 29. august, 2023

1. Introduktion

Disse vilkår og betingelser gælder for denne hjemmeside og for transaktioner, der er relateret til vores produkter og tjenester. Du kan være bundet af yderligere kontrakter, der er relateret til dit forhold til os eller til nogen produkter eller tjenester, du modtager fra os. Hvis nogen bestemmelser i de ekstra kontrakter er i konflikt med nogen bestemmelser i disse vilkår, vil bestemmelserne i disse yderligere kontrakter kontrollere og have forrang.

2. Binding

Ved at registrere dig, få adgang til eller på anden vis bruge denne hjemmeside accepterer du hermed at være bundet af disse vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor. Den enkle brug af denne hjemmeside indebærer kendskab til og accept af disse vilkår og betingelser. I nogle særlige tilfælde kan vi også bede dig om at udtrykkeligt acceptere dem.

3. Elektronisk kommunikation

Ved at bruge denne hjemmeside eller kommunikere med os ved elektroniske midler, accepterer og erkender du, at vi kan kommunikere med dig elektronisk på vores hjemmeside eller ved at sende en e-mail til dig, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og andre kommunikationer, som vi giver dig elektronisk, opfylder ethvert juridisk krav, herunder men ikke begrænset til kravet om, at sådanne kommunikationer skal være skriftlige.

4. Intellektuel ejendomsret.

Vi eller vores licensgivere ejer og kontrollerer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på hjemmesiden og de data, oplysninger og andre ressourcer, der vises af eller er tilgængelige på hjemmesiden.

4.1 Alle rettigheder forbeholdes.

Medmindre specifikt indhold dikterer anderledes, er du ikke tildelt en licens eller nogen anden ret i henhold til ophavsret, varemærker, patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette betyder, at du ikke må bruge, kopiere, reproducere, udføre, vise, distribuere, indlejre i nogen elektronisk medium, ændre, reverse engineering, dekompilere, overføre, downloade, transmitere, monetarisere, sælge, markedsføre eller kommercielt udnytte nogen ressourcer på denne hjemmeside i nogen form, uden vores forudgående skriftlige tilladelse, undtagen og kun i det omfang, der er stipuleret i reglerne for tvungen lovgivning (såsom retten til at citere).

5. Nyhedsbreve

Udover det ovenstående kan du videresende vores nyhedsbrev i elektronisk form til andre, der måtte være interesseret i at besøge vores hjemmeside.

6. Tredjeparts ejendom

Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks eller andre henvisninger til andre parters hjemmesider. Vi overvåger eller gennemgår ikke indholdet af andre parters hjemmesider, som er linket til fra denne hjemmeside. Produkter eller tjenester, der tilbydes af andre hjemmesider, vil være underlagt de gældende vilkår og betingelser for disse tredjeparter. Meninger udtrykt eller materiale, der vises på disse hjemmesider, deles eller anbefales ikke nødvendigvis af os.

Vi vil ikke være ansvarlige for nogen privatlivspraksis eller indhold på disse websteder. Du bærer alle risici forbundet med brugen af disse websteder og enhver relateret tredjepartstjeneste. Vi vil ikke acceptere noget ansvar for tab eller skade på nogen måde, hvordan det end er forårsaget, som følge af din videregivelse af personlige oplysninger til tredjeparter.

7. Ansvarlig brug

Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du at bruge den kun til de tilsigtede formål og som tilladt af disse vilkår, eventuelle yderligere aftaler med os samt gældende love, regler og almindeligt accepterede online praksisser og industriretningslinjer. Du må ikke bruge vores hjemmeside eller tjenester til at anvende, publicere eller distribuere noget materiale, der består af (eller er linket til) skadelig computer software; bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til nogen form for direkte markedsføring eller udføre nogen systematisk eller automatiseret dataindsamlingsaktiviteter på eller i forbindelse med vores hjemmeside.

Det er strengt forbudt at engagere sig i aktiviteter, der forårsager eller kan forårsage skade på hjemmesiden, eller som interfererer med ydeevnen, tilgængeligheden eller tilgængeligheden af hjemmesiden.

8. Politik for refusion og returnering

8.1 Fortrydelsesret

Du har ret til at trække dig fra denne aftale inden for 14 dage uden at give nogen grund.

Tilbagetrækningsperioden udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har angivet, undtagen fragtføreren, får fysisk besiddelse af varerne.

For at udøve din ret til at trække dig tilbage fra denne aftale skal du give os besked om din beslutning om at trække dig tilbage fra denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e-mail). Vores kontaktoplysninger kan findes nedenfor. Du kan bruge den vedlagte standard tilbagetrækningsformular, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk udfylde og sende den standard tilbagetrækningsformular eller enhver anden utvetydig erklæring på vores hjemmeside.

Hvis du vælger denne mulighed, vil vi bekræfte modtagelsen af en sådan tilbagetrækning på et holdbart medium (f.eks. pr. e-mail) uden unødig forsinkelse.

For at overholde tilbagetrækningsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af din ret til at trække dig tilbage, inden tilbagetrækningsfristen er udløbet.

8.2 Konsekvenser af fortrydelse

Hvis du trækker dig fra denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af supplerende omkostninger som følge af dit valg af en anden type levering end den mindst dyre type standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi informeres om din beslutning om at trække dig tilbage fra denne kontrakt. Vi vil foretage en sådan tilbagebetaling ved hjælp af samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt noget andet; under alle omstændigheder pålægges du ikke nogen form for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Du skal sende varerne tilbage eller aflevere dem til os eller en person, som er bemyndiget af os til at modtage varerne, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du informerer os om din tilbagetrækning fra denne kontrakt. Fristen overholdes, hvis du sender varerne tilbage, før perioden på 14 dage er udløbet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have sendt varerne tilbage, afhængigt af, hvad der sker først.

Du skal selv betale omkostningerne ved at returnere varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes en anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

Bemærk venligst, at der er visse lovbestemte undtagelser for retten til at trække sig tilbage, og at visse varer derfor ikke kan returneres eller byttes. Vi vil informere dig, hvis dette gælder for dit særlige tilfælde.

9. Indsendelse af idéer

Indsend ikke nogen idéer, opfindelser, forfatterskaber eller anden information, som kan betragtes som din egen intellektuelle ejendom, medmindre vi først har underskrevet en aftale omkring intellektuel ejendom eller en fortrolighedsaftale. Hvis du videregiver sådant indhold til os uden en sådan skriftlig aftale, giver du os en global, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv og royalty-fri licens til at bruge, reproducere, gemme, tilpasse, publicere, oversætte og distribuere dit indhold i enhver eksisterende eller fremtidig medie.

10. Afslutning af brug

Vi kan efter eget skøn til enhver tid ændre eller afbryde adgangen til, midlertidigt eller permanent, hjemmesiden eller enhver tjeneste deri. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for sådanne ændringer, suspensioner eller afbrydelser af din adgang til eller brug af hjemmesiden eller enhver indhold, som du måtte have delt på hjemmesiden. Du vil ikke være berettiget til nogen kompensation eller anden betaling, selv hvis visse funktioner, indstillinger og/eller indhold, som du har bidraget til eller har kommet til at stole på, er permanent tabt. Du må ikke omgå eller forsøge at omgå nogen adgangsbegrænsningsforanstaltninger på vores hjemmeside.

11. Garantier og ansvar

Intet i denne sektion vil begrænse eller udelukke nogen garanti, som loven underforstået ville anse for at være ulovlig at begrænse eller udelukke. Denne hjemmeside og alt indhold på hjemmesiden leveres på "som den er" og "som tilgængelig" basis og kan omfatte unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, om end udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til tilgængeligheden, nøjagtighed eller fuldstændighed af indholdet. Vi giver ingen garanti for, at:

  • denne hjemmeside eller vores indhold vil opfylde dine krav;
  • denne hjemmeside vil være tilgængelig på en uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis.

Intet på denne hjemmeside udgør eller er ment som juridisk, finansiel eller medicinsk rådgivning af nogen art. Hvis du har brug for rådgivning, bør du konsultere en passende professionel.

Disse bestemmelser i denne sektion vil gælde i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og vil ikke begrænse eller udelukke vores ansvar med hensyn til enhver sag, hvor det ville være ulovligt eller illegalt for os at begrænse eller udelukke vores ansvar. Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for direkte eller indirekte skader (herunder tab af fortjeneste eller indtægter, tab eller korruption af data, software eller database eller tab af eller skade på ejendom eller data), der pådrages af dig eller tredjepart som følge af din adgang til eller brug af vores hjemmeside.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i en supplerende kontrakt, vil vores maksimale ansvar over for dig for alle skader, der opstår i forbindelse med hjemmesiden eller nogen produkter og tjenester, der markedsføres eller sælges gennem hjemmesiden, uanset den juridiske form for handling, der pålægger ansvar (uanset om det er kontrakt, equity, uagtsomhed, forsætlig adfærd, erstatning eller på anden måde) være begrænset til den samlede pris, du har betalt os for at købe sådanne produkter eller tjenester eller bruge hjemmesiden. Sådan begrænsning vil gælde i det hele taget for alle dine krav, handlinger og årsager til handling af enhver art og karakter.

12. Privatpolitik

For at få adgang til vores hjemmeside og/eller tjenester kan det være nødvendigt at give visse oplysninger om dig selv som en del af registreringsprocessen. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver, altid vil være nøjagtige, korrekte og opdaterede.

Vi har udviklet en politik for at imødekomme eventuelle bekymringer om privatliv. For mere information, se venligst vores Privatlivserklæring og vores Cookiepolitik.

13. Tilgængelighed

Vi er forpligtet til at gøre det indhold, vi leverer, tilgængeligt for personer med handicap. Hvis du har et handicap og ikke kan få adgang til nogen del af vores hjemmeside på grund af dit handicap, beder vi dig give os besked inklusiv en detaljeret beskrivelse af det problem, du har oplevet. Hvis problemet er let identificerbart og kan løses i overensstemmelse med branchestandarder for informationsteknologi-værktøjer og -teknikker, vil vi hurtigt løse det.

14. Eksportbegrænsninger / Lovlig overholdelse

Adgang til hjemmesiden fra områder eller lande, hvor indholdet eller køb af produkter eller tjenester, der sælges på hjemmesiden, er ulovligt, er forbudt. Du må ikke bruge denne hjemmeside i strid med eksportlove og -regler i Danmark.

15. Overdragelse

Du må ikke overføre, videregive eller underkontrahere nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, helt eller delvist, til tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver påstået overdragelse i strid med denne sektion vil være ugyldig.

16. Overtrædelser af disse Vilkår og betingelser

Uden at det påvirker vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi tage de nødvendige skridt til at håndtere overtrædelser af disse vilkår og betingelser, herunder midlertidigt eller permanent at suspendere din adgang til websitet, kontakte din internetudbyder for at bede dem blokere din adgang til websitet, og/eller iværksætte retslige skridt mod dig.

17. Force majeure

Undtagen forpligtelser til at betale penge i henhold til disse vilkår og betingelser, vil enhver forsinkelse, fiasko eller undladelse af en af ​​parterne til at udføre eller overholde nogen af ​​dets forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser ikke betragtes som en overtrædelse af disse vilkår og betingelser, hvis og så længe en sådan forsinkelse, fiasko eller undladelse skyldes en årsag, der er uden for den pågældende parts rimelige kontrol.

18. Erstatning

Du accepterer at holde os skadesløse og forsvare os mod ethvert og alle krav, ansvar, skader, tab og udgifter, der vedrører din overtrædelse af disse vilkår og betingelser og gældende love, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og privatlivets fred. Du skal hurtigt refundere os for vores skader, tab, omkostninger og udgifter i forbindelse med eller som følge af sådanne krav.

19. Afkald

Undladelse af at håndhæve nogen af ​​bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og enhver aftale, eller undladelse af at udøve enhver mulighed for at afslutte, skal ikke fortolkes som et afkald på sådanne bestemmelser og vil ikke påvirke gyldigheden af ​​disse vilkår og betingelser eller nogen aftale eller en del heraf, eller retten derefter til at håndhæve hver enkelt bestemmelse.

20. Sprog

Disse vilkår og betingelser vil udelukkende blive fortolket og udført på engelsk og dansk. Alle meddelelser og korrespondancer vil udelukkende blive skrevet på dette sprog. English and Danish. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

21. Hele aftalen

Disse vilkår og betingelser, sammen med vores privatlivspolitik og cookiepolitikudgør hele aftalen mellem dig og Mobilrepair Aps vedrørende din brug af dette websted.

22. Opdatering af disse Vilkår og betingelser

Vi kan opdatere disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Det er din pligt at kontrollere disse vilkår og betingelser regelmæssigt for ændringer eller opdateringer. Datoen i starten af disse vilkår og betingelser er den seneste revisionsdato. Ændringer i disse vilkår og betingelser træder i kraft, når sådanne ændringer er blevet offentliggjort på dette websted. Din fortsatte brug af dette websted efter offentliggørelsen af ​​ændringer eller opdateringer vil blive betragtet som en meddelelse om din accept af at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser.

23. Lovvalg og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lov. Enhver tvist vedrørende disse vilkår og betingelser skal være underlagt domstolene i Danmark. Hvis en del eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser findes ugyldig eller ikke-håndhavbar i henhold til gældende lov, vil en sådan del eller bestemmelse blive ændret, slettet og/eller håndhævet i det omfang, det er tilladt, så det afspejler intentionen med disse vilkår og betingelser. De andre bestemmelser vil ikke blive påvirket.

24. Kontaktinformation

Dette websted ejes og drives af Mobilrepair Aps.

Du kan kontakte os vedrørende disse vilkår og betingelser på telefonnummeret, der er offentliggjort på vores websted.

25. Download

Du kan også downloade vores vilkår og betingelser som en PDF.